Integrace systémů na letišti

V současné době se stále více dostává do popředí otázka bezpečnosti letecké dopravy. Je důležité si uvědomit, že nestačí jen zdokonalovat vybavení letadel. Ta potřebují také někde vzlétnout a zase přistát. Tyto služby zajišťují řídící letového provozu a technici na letištích. K tomu, aby je byli schopni spolehlivě zajišťovat, potřebují co nejpodrobnější informace o jednotlivých zařízeních. Jako jsou poskytované služby rozdílné, tak i každý systém je jiný, má jiného dodavatele, jinou úroveň rozhraní mezi technikem a systémem, jinou koncepci ovládání. Na pracovníkovi technické obsluhy tedy je, aby znal aktuální stav veškerých systémů a zároveň aby dokázal předvídat možné technické problémy.

V minulosti bylo obvyklé, že každý technický systém instalovaný na letišti měl svůj vlastní ovládací a monitorovací podsystém. Následkem toho byla veškerá pracoviště na letišti zahlcena obrovským množstvím monitorů, mezi kterými se pohyboval technik, jenž musel všechny systémy obsluhovat a sám vyhodnocovat provozuschopnost systémů letiště. „Kouzlo„ spočívalo ještě v tom, že systémy byly na různých platformách – od operačního systému DOS, přes Unix až po Windows, takže obsluha celého komplexu byla velice náročná. Do toho se stále silněji začal prosazovat oprávněný požadavek řídících letového provozu na vlastní pohled na letištní systémy, který se ale v mnohém lišil od požadavků letištních techniků.

A právě snaha změnit toto nepřehledné a neútulné prostředí vedla k realizaci projektu, jehož výsledkem je centrální monitorovací a ovládací systém – CMOS.

Centrální monitorovací a ovládací systém

Mezi hlavní úkoly systému CMOS v první řadě patří sběr dat od všech letištních zařízení prostřednictvím srozumitelného protokolu. Tyto informace CMOS shromažďuje, archivuje, vyhodnocuje a především prezentuje jednotnou, uživatelsky srozumitelnou formou. To znamená, že byla přijata jednotná koncepce zpracování stavů jednotlivých zařízení. Každé má svou grafickou ikonu, která je zbarvena podle aktuálního stavu: červená – porucha, žlutá – varování, zelená – provozní stav . Jestliže ikona systému skrývá další informace, lze se snadno dostat na zobrazení detailů. Od této centralizace informací je velmi blízko k myšlence centralizovaného ovládání. Její realizaci systém CMOS také umožňuje. Podmínkou je, aby každý systém, který má být ovládán, delegoval tuto schopnost na CMOS.

Další neméně důležitou dovedností CMOS je zjednodušení ukládání informací o stavu jednotlivých systémů a činnostech technické údržby při jejich obsluze. Systém CMOS v sobě integruje technický informační systém. Spojuje tím na jednom místě informace získávané od personálu, z technických deníků a informace o systémech získané přímo z jednotlivých zařízení.

Z uvedených důvodů vznikl požadavek na systém, který by byl schopen nabídnout jednotný přístup k datům, sjednotit uživatelské rozhraní, oddělit technickou část od informační části a který k tomu všemu musí splňovat požadavky bezpečnosti a stability. Veškerým těmto požadavkům vyhověla softwarová platforma Citect SCADA, která se tak stala výchozím prostředím pro tvorbu systému CMOS.

Citect SCADA

Citect SCADA je software určený pro prostředí Microsoft Windows. Umožňuje vytvořit operátorské pracoviště, které splňuje nejnáročnější požadavky kladené na proces monitorování a řízení procesů. Použitá architektura klient – server podporuje tvorbu jak jednoduchých aplikací s jednou operátorskou stanicí, tak i velmi složitých aplikací s distribuovaným zpracováním úloh, mnoha vizualizačními stanicemi spojenými sítí a výstupem na nadřízenou úroveň. Systém lze snadno rozšířit o další stanice bez nutnosti jeho rekonfigurace. Samozřejmostí je rovněž možnost zálohování systému na všech úrovních (programovatelných automatů, komunikačních tras k PLC, jednotlivých serverů i sítí).

Integrovaný řídící a monitorovací systém ID-6.2

systém CMOS nejprve vycházel ze systému ID-6, který byl zpočátku zaměřen na ovládání a monitorování světelných zabezpečovacích zařízení. Po ukončení vývoje systému CMOS v prostředí CitectSCADA byl CMOS sloučen s programovou sadou ID-6.2 a nabízen jako jeden modulární systém. Rovněž byla změněna technologická platforma. Aktuálně je využíván SCADA software PROMOTIC.

Uvedený systém ID-6.2 lze využít jako:

 • proprietární monitorovací a ovládací systém pro zařízení, která nemají svůj vlastní systém, jenž by umožňoval dálkovou správu
 • nadřazený monitorovací a ovládací systém, který se používá k integraci proprietárních monitorovacích a ovládacích systémů
 • Komunikace

Základním prvkem veškerých systémů je komunikace. U plošně rozsáhlých zařízení je obtížné zajistit jednotný způsob spojení se všemi technologickými body. Proto je důležité mít neustálý přehled o stavu prvků, které ovlivňují komunikační infrastrukturu.

Mezi základní způsoby monitorování patří:

 • monitorování a ovládání inteligentních síťových prvků prostřednictvím rozhraní SNMP
 • nepřetržité monitorování dostupnosti síťových prvků prostřednictvím protokolu ICMP (ping)
 • monitorování vytížení komunikačních linek.
 • monitorování stavu hardwaru
 • Důležité je také monitorování serverů a pracovních stanic. Díky tomu může obsluha reagovat dříve, než dojde k poruše se ztrátou funkce zařízení. Problémy, které mohou nastat, jsou indikovány např.:
 • dlouhotrvajícím přetížením procesoru
 • zaplněním disků
 • „pádem„ důležitých aplikací systému
 • neobčerstvováním dat
 • špatným funkčním stavem jednotlivých protokolů (FTP, HTTP, SMTP, POP 3 atd.)

Kromě technických parametrů může systém monitorovat i aktuálnost dat, změnu dat a zároveň testovat, zda jsou požadované vlastnosti systému funkční.

Možnost integrace dalších prvků

Mezi důležité vlastnosti systému patří také možnost integrace dalších prvků, jako např. CCTV, dokumentace k jednotlivým zařízením a vazby na technické informační systémy. Zároveň ID-6.2 funguje jako datové rozhraní pro další systémy, které nemají přímou vazbu na ovládaní a monitorování.

Prezentace a zpracování dat

Nedílnou součástí systému pro automatizaci provozu na letišti a jeho vizualizaci je prezentace a zpracování získaných dat. Veškerá monitorovaná data a zásahy do systému jsou ukládány do databáze Microsoft SQL. Prostřednictvím portálového řešení jsou tato data poskytována k pozdější analýze. Rovněž je zde výstup pro výměnu dat s informačním systémem podniku a vyhodnocení získaných dat pro řízení kvality podle standardů ISO a pro další zákaznické audity.

Pro podporu mobilních uživatelů používá systém je využito webové rozhraní systému, které je nezávislé na operačním systému. Data lze tak jednoduše zobrazit prostřednictvím chytrých mobilních telefonů se systémem Android, Windows mobile nebo IOS. Prostřednictvím mobilních zařízení uživatel získává přehled o aktuálním stavu monitorované techniky, má k dispozici aktuální alarmová hlášení a zprávy o systému.

 

 

Jedná se o zkrácenou a aktualizovanou verzi článku, publikovaného v časopise Automa.